Algemene Uitvoering- en Betalingsvoorwaarden Woningontruiming Quickly

 

a) Woningontruiming Quickly aannemer en uitvoerder

b) Opdrachtgever

Uitvoeringsvoorwaarden

1) a   behoud zich het recht voor de indeling van de werkzaamheden voor wat betreft plaats & tijd te wijzigen.

2) a  behoud het recht van weigeren van de werkzaamheden indien de veiligheid in het geding is.              

3) b  dient i.v.m. veiligheid te zorgen voor 'n veilige werkomgeving zodat de veiligheid gegarandeerd is

4): Overmacht

4(1.      Indien Woningontruiming Quickly door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.

4(2.      Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

4(3.      In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Woningontruiming Quickly als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.  Woningontruiming Quickly zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stelle

5).     Woningontruiming Quickly  heeft het recht om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verwezenlijking geschiedt onder a vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

 

 

Betalingsvoorwaarden :

 

5)  Zakelijke opdrachtgevers dienen te betalen binnen 30 dagen.

      Buitenlandse opdrachtgevers dienen Vooruit te betalen.                           

      Particulieren opdrachtgevers dienen te betalen binnen 14 dagen.

      Opdrachtgevers waarvan de werkzaamheden binnen 4 weken plaats

      vindt dienen binnen 14 dagen te betalen.                                                                                                                       

 Indien de Opdrachtgever de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Woningontruiming Quickly. verschuldigd van 5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend incl Externe incasso kosten.,zake van buiten gerechtelijke kosten en gerechts kosten. 

Op de rechtsverhouding tussen uitvoerder en opdrachtgever zal het Nederlands recht van toepassing zijn.

Alle geschillen voordvloeiend uit of samenhangend met de rechtsbetrekking tussen uitvoerder en opdracht gever zullen worden voorgelegd aan het kantongerecht Den Bosch

 

Bij het niet kunnen uitvoeren van de werkzaamheden wanneer de veiligheid van onze medewerkers oftewel ernstige belemmering van onze werkzaamheden in het geding is of zijn dient men toch het volledige factuur bedrag te voldoen.    

                                                      

6) Andere Uitvoerings- en betalingsvoorwaarden zijn niet van toepassing. Alleen indien schriftelijk overeen gekomen is.

 

7) Door opdacht te geven voor werkzaamheden gelden de hierboven geldende Uitvoering- en  Betalingsvoorwaarde als geaccepteerd, aangenomen en overeengekomen.

 

K.v.K. 17271814  | info@woningontruiming-Quickly.nl

gasten boek woningontruiming